Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. [Family and employment V. One-parent families.]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 57 s. - ISBN 978-80-87007-65-5

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním svobodných, rozvedených a ovdovělých žen, matek dětí předškolního a mladšího školního věku. Série studií tak umožní jejich porovnání s ženami z úplných rodin s dětmi obdobného věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace, zejména z hlediska ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a na realizaci vzdělanostních aspirací. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná část porovnává zkušenosti a názory osamělých matek na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to identify connections between attitudes and life values and strategies as well as actual behaviour of single, divorced and widowed women, mothers of pre-school and young school children. The series of studies thus enable us to compare them with women from two-parent families with children of similar age. The stress is laid on the spheres of family, work and education. The report is divided into five main topical chapters. Chapter 2 is devoted to life values and attitudes. Chapter 3 traces their present life situation, especially from the point of economic standing, income situation and participation in further education. The analysis is furthermore focused on fulfilling their parental plans, reconciling their work duties with running of their household and on execution of their educational aspirations. Chapter 5 describes to what extent certain lifes events can cause tension, or perhaps barriers against carrying out their life goals. The final chapter compares experiences and opinions of lonely mothers on the measures of family and social policies.
Klíčová slova: rodina neúplná; zaměstnanost; vzdělanost; hodnoty životní; sladění rodinného a prac. života; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: one-parent family; employment; education; values; work-life balance; family policy; social policy. family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT