Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Životní situace vícedětných rodin. [Living conditions of the families with more than two children.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 44 s. - ISBN 978-80-87007-68-6

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie, jež je rozdělena do čtyř hlavních částí, si klade za cíl zmapovat aktuální charakteristiky a životní podmínky rodin se třemi a více dětmi. První část se zabývá vývojem a současnou úrovní porodnosti a plodnosti v ČR se zaměřením na třetí a další děti, s poukazem na věk, vzdělání, rodinný stav, národnost a náboženské vzdělání matek. Další část obsahuje srovnávací analýzu ideálních a reálných počtů dětí v rodině. V posledních dvou částech je zaměřena pozornost na vícedětné rodinné domácnosti a především na ekonomickou situaci a životní podmínky rodin se třemi a více dětmi. Kromě statistických dat jsou v publikaci zpracovány výsledky empirických výzkumů.
 
Anotace v angličtině:  This study is divided into four main parts. The aim of the study is to find out the actual characteristic and living conditions of the families with three or more children. Firstly we pay attention to changes and present level of natality and fertility in the Czech Republic (with a view to children of higher order) with reference to age, educational level, marital status, nationality and religion of mothers. Next chapter contains comparative analysis of wanted and real numbers of children. The last two chapters deal with households with more than two children and especially with economic situation and living conditions of this households. Besides statistical data the results of empirical researches are used in this publication.
Klíčová slova: rodina; rodina vícedětná; porodnost; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: family; families with more than two children; children of higher order; natality; fertility; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT