Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. [The support of families with children and the effect of financial transfers on the family life form.]. / Sylva Höhne - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 63 s. - ISBN 978-80-87007-93-8

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Podpora rodin s dětmi se nejčastěji realizuje prostřednictvím přímých finančních dávek, daňových opatření a přes nabídku různých služeb pro rodiny či vytváření příznivých podmínek usnadňujících například harmonizaci rodinného a pracovního života rodičů. Studie se po úvodní deskripci současného systému státní podpory rodiny v České republice zabývá subjektivním hodnocením významu peněžní a nepeněžní podpory z hlediska její nezbytnosti a přínosu pro rodinu, a to na základě empirických výzkumů z posledních let. Pozornost je dále zaměřena na otázku, nakolik může konkrétní forma podpory ovlivnit typ partnerského soužití. Na modelových příkladech je sledováno, do jaké míry se ženě v letech 2005 až 2008 finančně vyplatilo deklarovat se jako samoživitelka, partnera při žádosti o dávky zatajit, ale současně žít z jeho příjmu. Dále je zjišťováno, jaké výhody, především ze společného zdanění, mohou plynout manželským párům oproti partnerům žijícím nesezdaně. Studie porovnává konkrétní situace úplných a neúplných rodin s
malými, předškolními a školními dětmi.
 
Anotace v angličtině:  The support of families with children is mainly carried out by direct financial benefit, tax measures, and social services for families and by creating family-friendly conditions which could make e.g. work-life balance easier. This study firstly described current system of state social support for families in the Czech Republic. Secondly, it is aimed at an importance of financial and non-financial support from parents' personal perspective and it is based on empirical surveys which took place in the last years. Also an influence of form of family support on type of partnership is studied. In the last part in models examples the extent to which it was worth for woman declaring herself as lone-parent family, denying her partner while claiming a social benefit but using his income for living was under investigation. Furthermore, benefits mainly resulted from joint taxation of married couples are finding out in comparison with cohabiting partners. In the study the particular situation of two-parents and one-paren
t family with small, pre-school and school age children is compared.
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; podpora sociální; dávky sociální; daně; služby; politika rodinná; hodnocení subjektivní

Klíčová slova v angličtině: two-parents family; lone-parent family; state social support; social benefits; taxes; services for family; family policy; parents opinions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT