Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. [Securing of seniors´ needs with an emphasis on the role of the nongovernmental sector.]. / Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 85 s. - ISBN 978-80-87007-96-9

[ Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Text podává přehled současného stavu v oblasti poskytování péče seniorům v kontextu nestátního neziskového sektoru s důrazem na seniory méně až zcela nesoběstačné. Zpráva má tři základní tematické celky spojené konceptem potřeb a jejich saturace. 1. oddíl poskytuje ucelený pohled na stárnutí české populace a dopad těchto procesů na oblast sociální péče. Definuje tedy potřeby v demografických pojmech. 2. část je sociologickým a sociálně-psychologickým shrnutím konceptu potřeb a jejich specifických podob ve vyšším věku. V empirické části tohoto oddílu je představena sekundární analýza českých a mezinárodních srovnávacích kvantitativních šetření preferencí starších respondentů v otázkách péče a bydlení ve stáří. 3. oddíl nejprve podává přehled možných řešení potřeb seniorů cestou formálních a neformálních poskytovatelů a následně představuje příklady nestátních neziskových organizací poskytujících služby seniorům. Tato část vychází z kvalitativního výzkumu poskytovatelů různých typů sociálních služeb z oblasti n
eziskového sektoru. Na základě jejich zkušeností jsou pak definovány problematické oblasti v saturaci seniorských potřeb a navrženy možné body intervence.
 
Anotace v angličtině:  The text gives an overview of the current situation in the field of social services for older people with an emphasis on the fragile elderly provided by nongovernmental, not-for-profit bodies. The report has three main parts linked by the concept of needs. The first part of the report provides a comprehensive overview of the ageing of the Czech population and its impact on the present and future needs of social care services. The second part summarises the concept of needs and their specific forms in old age from the sociological and socio-psychological points of view. Empirical part of this chapter introduces secondary analysis of Czech, as well as comparative international, surveys on social care provision and housing preferences in old age. The third part firstly outlines the formal as well as informal providers of social care available in the Czech Republic and subsequently several cases of nongovernmental organizations providing services for seniors are introduced. This part uses data from a qualitative
inquiry into the situation and experiences of third sector social care providers. On the basis of their knowledge, problematic issues, questions and possible intervention are defined.
Klíčová slova: staří; stárnutí demografické; potřeby; potřeby sociálních služeb; služby sociální; péče sociální; sektor nestátní

Klíčová slova v angličtině: older people; demographic ageing; needs; need of social services; social services; social care; nongovernmental sector
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT