Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. [Lone-parent families in the Czech Republic and selected European countries.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 131 s. - ISBN 978-80-7416-038-7

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životČními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky. Studie charakterizuje populaci rodičů samoživitelů ve vybraných zemích a procesy, které ke vzniku tohoto typu rodiny vedou. Analyzuje přístup sociální a rodinné politiky k neúplným rodinám a uvádí konkrétní opatření rodinné a sociální politiky, které se neúplných rodin přímo i nepřímo dotýkají. 1. část shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích. Zmíněna je také otázka sociČální situace neúplných rodin. 2. část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech (Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie).
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines lone-parent families, their living conditions and the role of diverse policy approaches towards this group in selected European countries. The author characterises the lone-parent social category in selected countries and discusses the processes that have led to a steadily increasing proportion of lone-parent families in contemporary European society. The study discusses diverse social and family policy approaches as well as specific measures directly and indirectly targeted at lone-parent families. The first part of the study summarises the changing structure of the European family and the households in which they live, the factors that are behind these changes. This section also includes an examination of the social situation of lone-parent households. The second part deals with the response of the welfare state and family policy approaches towards lone-parent families in selected countries (Germany, France, the United Kingdom, Sweden, Norway and Italy).
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; politika rodinná; rozvodovost; plodnost mimomanželská; podpora sociální; dávky sociální; daně; mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: family; lone-parent family; family policy; divorce; out-of wedlock births; state social support; social benefits; taxes; international
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT