Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. [Living conditions and needs of families in the capital city of Prague.]. / Věra Kuchařová, Pavel Bareš, Daniela Bruthansová, Sylva Höhne, Věra Jeřábková, Miriam Kotrusová, Tomáš Kozelský, Renata Kyzlinková, Markéta Nekolová, Olga Nešporová, Helena Vychová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 100 s. - ISBN 978-80-7416-039-4

[ Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Bruthansová, Daniela - Höhne, Sylva - Jeřábková, Věra - Kotrusová, Miriam - Kozelský, Tomáš - Kyzlinková, Renata - Nekolová, Markéta - Nešporová, Olga - Vychová, Helena - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie zpracovává tematické okruhy relevantní z hlediska koncepce rodinné politiky pro hlavní město Prahu a obsahuje fakta a náměty řešení problémových oblastí na základě aktuálně dostupných dat. Studie je rozčleněna do šesti tematických částí. První je věnována demografické struktuře pražské populace a složení domácností. Druhá je zaměřena na příjmovou, bytovou a celkovou ekonomickou situaci pražských rodin. 3. kapitola analyzuje zaměstnanost a nezaměstnanost v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi. 4. kapitola se věnuje sociálním a zdravotním službám. 5. kapitola mapuje stávající síť služeb pro rodiny s dětmi a seniory a šestá pak podmínky pro vzdělávání dětí od počátku povinné školní docházky včetně toho, jak se na výchově, případně vzdělání podílejí spolu s rodinou kromě školy další instituce a organizace. Studie je zakončena shrnutím a doporučením ke koncepci rodinné politiky nejenom v Praze.
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines topics relevant to the concept of family policy for the capital city of Prague and contains facts and ideas addressing specifically identified problem areas based on a large amount of currently available data. The study is divided into six thematic parts. The first chapter is devoted to the demographic structure of Prague population and the composition of households. The 2nd chapter focuses on income, housing and the economic situation of families in Prague. The 3rd chapter analyzes employment and unemployment in the Prague region focusing on the situation of families with children. The 4th chapter deals with social and health services. The 5th and 6th chapters map out existing services for families with children and seniors and the conditions for the education of children from the beginning of compulsory schooling. The study ends with a number of recommendations which should be considered with regard to family policy approaches not only in Prague.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; podmínky životní; Praha

Klíčová slova v angličtině: family; family policy; family policy of City of Prague; living conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Studie byla zpracována s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy na základě veřejné zakázky malého rozsahu "Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování"
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT