Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodiny přistěhovalců II. [Immigrant families II.]. / Olga Nešporová, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 79 s. - ISBN 978-80-7416-040-0

[ Nešporová, Olga - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zaměřuje na problematiku imigrace z rodinné perspektivy, což je přístup doposud v České republice v souvislosti s migracemi značně opomíjený. Sledována byla pouze jedna kategorie imigrantů, a sice imigranti ze "třetích zemí", na jejichž pobyt a zaměstnání se vztahují nejpřísnější legislativní pravidla. Zjištění vychází z kvalitativního terénního výzkumu realizovaného v homogenních (dle státního občanství) rodinách přistěhovalců z Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska. Při analýze dat byly zohledňovány tři základní roviny: národní, rodinná a individuální. Hlavní pozornost byla věnována několika základním oblastem života cizinců, které pomáhají objasnit jejich strategie v České republice: rodinné sítě, pozice na trhu práce, integrace a životní podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph paper focuses on the issue of immigration from a family perspective, which has so far been largely overlooked by research into migration in the Czech Republic. Only one group of immigrants is observed, namely immigrants from "third countriesö to which the strictest legislative measures apply. The methodology used is that of a qualitative field survey in non-mixed families of immigrants from Ukraine, Vietnam, and Bulgaria. Analysis of qualitative data takes place on three levels: national, family and individual. Attention is focused on the following areas of foreignersĺ lives that can help to explain many of the strategies opted for by foreigners in the Czech Republic: family networks, labour market positions, integration, and living conditions.
Klíčová slova: rodiny přistěhovalců; cizinci; rodinné sítě; Ukrajinci; Vietnamci; Bulhaři

Klíčová slova v angličtině: immigrant families; foreigners; family networks; Ukrainians; Vietnamese; Bulgarians
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT