Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Péče o děti předškolního a raného školního věku. [Day care for children of pre-school and early-school age.]. / Věra Kuchařová, Pavel Bareš, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Blanka Plasová, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 214 s. - ISBN 978-80-7416-041-7

[ Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Plasová, Blanka - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací o charakteristiky činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a o hlubší znalost neinstitucionálních forem péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Studie zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky. V zájmu zhodnocení poptávkové a nabídkové strany systému denní péče o malé děti se zaměřuje na tři oblasti: na příjemce služeb (z jejich pohledu i z pohledu relevantních subjektů), na poskytovatele služeb (institucionální i neinstitucionální formy zajištění služeb) a na systémové a organizační podmínky poskytování služeb péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  The study describes and assesses range, conditions and variability of providing day care for children of pre-school and early-school age. The aim of the research was to supply missing statistical data with less accessible information. Among these are characteristics of activities and availability of nurseries and pre-schools, and deeper understanding of non-institutional forms of day care. In case of school age children the study aims to closely characterize the care for these children as provided by the schools outside teaching hours. The study takes into consideration social, health, financial and legal aspects of investigated issues. In order to evaluate demands and what is on offer in regard to the system of day care for small children the study focuses on three areas: recipients of the services (from their view as well as the view of relevant subjects), providers of the services (institutional and non-institutional forms) and on system and organisational circumstances.
Klíčová slova: denní péče o malé děti; péče institucionální; péče mimo rodinu; péče o děti mimo vyučování

Klíčová slova v angličtině: day care for children; institutional care; non-family care for children; after-school care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: HR162/07 - Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízení a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT