Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné potřeby zaměstnanců. [Family needs of employees.]. / Věra Haberlová, Renata Kyzlinková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-053-0

[ Haberlová, Věra - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie ukazuje hlavní rysy postojů a názorů představitelů firem a organizací na konfliktnost rodinné a pracovní sféry a roli zaměstnavatelů při vytváření podmínek pro její zmírňování. Kromě postojů a názorů vyjadřujících celkový přístup zaměstnavatelů k této problematice se zabývá také konkrétními opatřeními nabízenými ve firmách a podnicích a vnímáním jejich efektivity. V jednotlivých sledovaných oblastech byly zjištěny rozdíly v přístupu zaměstnavatelů např. mezi firmami různé velikosti, s různou kvalifikační strukturou zaměstnanců a mezi firmami v soukromém a veřejném sektoru. Potvrdil se i očekávaný vliv podílu žen v organizacích, v některých souvislostech též vliv sektoru a odvětví. Síla vlivu či důležitost těchto diferenciačních kriterií je ve vztahu k jednotlivým aspektům přístupu zaměstnavatelů rozdílná.
 
Anotace v angličtině:  The study describes main features of opinions and attitudes of representatives of firms and organizations concerning the conflicting relations between the family and employment as well as the role of employers in the creation of conditions for alleviation of this conflict. Besides opinions and attitudes expressing the general employers approach to the given topic the study also inquires into particular measures that firms and organisations offer, and into the employers perception of their effectiveness. When analyzing particular spheres differences in employers approach were found, e.g. between firms of different size, with different qualification structure of their staff and between private and public sector firms. An expected influence of the share of women among the employees was proved, too, under some circumstances the economic sector and branch. An extent of the influence or importance of these differentiating criteria is unequal in relation to individual aspects of the employers approach.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnavatelé; flexibilita pracovní; benefity zaměstnanecké; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employers; flexibility of working time and place; employee benefits; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT