Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. [The social construction of the system of social protection: The administration of the system of social protection as a space for interpretation.]. / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 135-156 (22 s.).

[ Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Moderní společnost je stále více závislá na fungování teoretických expertních systémů, které se staly institucionalizovanou formou řešení problémů, často produkovaných jinými teoretickými systémy. Předkládaný text se snaží identifikovat a popsat konflikty, které vznikají v rámci jednoho z těchto systémů v kontextu vzniku nových sociálních rizik. Modelový případ a zdroj empirického materiálu je exekutivní úrovní systému sociální ochrany, na které probíhá proces kontinuální interakce mezi pracovníky v první linii a klienty. Tento text je zaměřen na dilemata, kterým tito pracovníci čelí ve svých rozhodovacích procesech. Nedílnou součástí správy tohoto systému je trvalé slaďování rozdílných pohledů univerzálnosti (systém) a individualizace (biografie klienta).
 
Anotace v angličtině:  Modern society is increasingly dependent on the functioning of abstract expert systems, which have become institutionalized form of problem solving, often produced by other abstract systems. The present text attempts to identify and describe the conflicts that arise within one of these systems in the context of the emergence of new social risks. Model case and a source of empirical material is the executive level of the social protection system, on which a process of a continuous interaction between frontline workers and clients is going on. This text is focused on the dilemmas to which these workers are faced in their decision-making process. Integral part of the administration of this system is a permanent reconciliation diverging perspectives of universality (the system), and individualization (biography of the client).
Klíčová slova: ochrana sociální; systém; teorie; správa; rizika sociální; individualizace; univerzalismus

Klíčová slova v angličtině: crisis of representation; individualization; post-industrialism; new social risks; social construction; social protection system; universality; welfare; workfare
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT