Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. [Conditions for the function of social and legal protection of children on the level of "extended competencyö municipal authorities.]. / Jana Barvíková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-078-3

[ Barvíková, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy. Cílem kvantitativní části výzkumu bylo především zjištění vytíženosti pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí v návaznosti na počty klientů a typy aktivit, které v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají. Kvalitativní výzkum navázal na kvantitativní šetření, aby rozšířil a prohloubil poznatky získané v kvantitativní části projektu.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this publication is to monitor the staff utilisation of "extended competencyö municipal authorities, i.e. those responsible for providing for the social and legal protection of children, as well as to quantify the whole range of activities involved in providing such protection, i.e. those defined in legislation and in terms of actual practice, including direct work with clients and issues surrounding prevention, education, legislation, administration, training and so on. Both quantitative and qualitative social science approaches were employed in the research. The aim of the quantitative research was primarily to determine the utilisation of employees of "extended competencyö municipal authorities in relation to the number of clients and the work performed in terms of social and legal protection. The qualitative research was conducted in order to both extend and deepen the knowledge obtained in the quantitative part of the project.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; sociálně-právní ochrana dětí; obce; OSPOD

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; social work; social workers; "extended competencyö municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR170/08 - Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT