Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu [Facilities for children requiring immediate help ľ the placement of children, child care conditions, financing operations]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-100-1

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Základním cílem projektu bylo získat údaje o stávající praxi fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Projekt se pomocí kvalitativních i kvanČtiČtativních výzkumných metod zaměřil zejména na následující otázky spojené s činností těchto zařízení, a to s ohledem na současné právní předpisy týkající se těchto zařízení i relevantní návrhy změn v připravované novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí: důvody pro svěření dítěte do péče ZDVOP, charakteristika dětí v péči ZDVOP (zejména věk, rodinná situace, zdravotní stav), délka pobytu dětí v ZDVOP a důvody ukončení jejich pobytu, rozsah a způsob poskytování péče a odborné pomoci ze strany ZDVOP, a to nejenom dítěti, ale i jeho rodině (poradenství, psychologická pomoc, sociální práce, zajištění zdravotní péče), spolupráce ZDVOP s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými subjekty, ekonomické otázky spojené s provozem ZDVOP.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of the project was to obtain data on the current functioning of the facilities for children requiring immediate help (ZDVOP). With regard to the current legislation concerning this type of facilities and the relevant proposals for changes in the upcoming amendment to the social and legal protection of children, the project using qualitative and quantitative research methods focused on the following issues: reasons for children stay in ZDVOP, characteristics of these children (especially age, family situation, health status), length of their stay in ZDVOP and reasons for their release, manner and extent of the support provided to the child and his family by ZDVOP (counseling, psychological support, social work, health care), cooperation with the authorities responsible for the social and legal protection of children and other partners, last but not least the economic issues of the operation of ZDVOP were described.
Klíčová slova: sociálně-právní ochrana dětí; zařízení péče o děti; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; facilities for children requiring immediate help
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: HC209/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT