Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti. / Věra Kuchařová, Anna Šťastná, eds. - Vyd. 1. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 154 s. - ISBN 978-80-87007-76-1

[ Kuchařová, Věra - Šťastná, Anna - eds. ]

Soubory ke ztažení:
obálka

Anotace:  V posledních desetiletích probíhají v Evropě i v zemích dalších kontinentů demografické změny, které zásadně mění životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigeneračních vztahů i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto změny nesou řadu společných rysů v zemích různé geografické polohy, kulturních tradic a s různým politicko-ekonomickým uspořádáním, avšak časování těchto změn a jejich průběh jsou pro každou zemi ve velké míře specifické. Poznání národních charakteristik demografických jevů a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování veřejných politik, zejména politiky rodinné. Česká republika se proto účastní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní součástí je reprezentativní panelové šetření, zaměřené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a generační perspektivy. V roce 2008 vydaly řešitelské týmy tohoto projektu za ČR, Přírodovědecká f
akulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., publikaci "Rodina, partnerství a demografické stárnutí" shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šetření. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, věnovaných zásadním etapám životních drah ľ osamostatňování mladých lidí, formování partnerství a rodičovství, rozpadu manželství a životu ve stáří. Kniha se věnuje i vybraným důležitým jevům, charakterizujícím soudobé demografické změny, jako je často se vyskytující život v neúplné rodině, stále rozšířenější nesezdané soužití a proměny hodnotového základu partnerských vztahů, zde se zaměřením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny náměty pro rodinnou politiku.
Klíčová slova: rodina; manželství; soužití nesezdané; rodina neúplná; sociologie rodiny; děti; chování demografické; rozvody; staří; situace sociální; situace ekonomická; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: family; marriage; cohabitation; one parent family; sociology of a family; children; demographic behaviour; divorces; elderly / aged; social situation; economic situation; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT