Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol [Integration of children of foreigners from third countries based on international survey OECD PISA and structured interviews with teachers of primary schools]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - s.65 - ISBN 978-80-7416-107-0

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedílnou součástí většiny evropských zemí je přicházející populace imigrantů s nezanedbatelným podílem svých dětí. V České republice navštěvuje ve školním roce 2011/2012 základní školu 14 315 dětí cizinců, z toho děti cizinců z třetích zemí tvoří 70 %. Předložená publikace se zabývá hodnocením integrace a školní úspěšnosti dětí cizinců z třetích zemí ve věku povinné školní docházky v českých vzdělávacích zařízeních. Zdrojem poznatků jsou dva základní prameny; mezinárodní šetření OECD PISA z r. 2009 a řízené rozhovory s představiteli základních škol s nejvyšším zastoupením dětí cizinců z třetích zemí v Praze (r. 2011). Publikace se zaměřuje na analýzu rodinného a materiálního zázemí žáků, otázky týkající se předškolní a zejména školní výchovy, prospěchovými parametry těchto dětí i jejich mimoškolními aktivitami. Informačně podnětné je hodnocení české školy a učitelů očima dětí zahraničního původu i jejich plány a perspektivy v dalším životě. Řízené rozhovory doplňují dotazníkové šetření a aktualizují jej v k
onfrontaci se současnou situací. Publikace obsahuje doporučení pro zkvalitnění integračního procesu dětí původem z třetích zemí a závěrečné shrnutí zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  An integral part of most European countries is the incoming immigrant population with a significant proportion of their children. In the Czech Republic 14 315 children of foreigners attend primary schools during the school year 2011/2012, including children of foreigners from third countries account for 70%. This publication deals with the evaluation of integration and educational success of these children of foreigners from third countries at the age of compulsory school attendance in the Czech educational institutions. A source of knowledge consists of two basic sources; international OECD PISA survey 2009 and structured interviews with representatives of primary schools with the highest proportion of children of foreigners from third countries in Prague (2011). This publication is focused on the analysis of family and material background, issues relating to pre-school and school education, merit parameters and out-of-school activities of these children. The assessment of the Czech school and teachers throu
gh the eyes of children of foreign origin, their plans and prospects later in life are very incentive. Structured interviews complement the survey and update it in confrontation with the current situation. The publication contains recommendations for improving of the integration process of children from third countries and the final summary of findings.
Klíčová slova: výchova a vzdělání; povinná školní docházkaĘ; integrace; dětí cizinců z třetích zemí

Klíčová slova v angličtině: education and training; compulsory school attendance; integrationĘ; children of third country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -3. fáze
Poznámka:  Projekt je financován z Evropského integračního fondu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT