Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného statusu neformální péče [Direct Payments in the Context of a Vague Status of Informal Care]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 113-125 (13 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Hlavním cílem tohoto textu je otevřít debatu o tom, jaké důsledky pro celý systém přímých plateb za péči v ČR může mít fakt, že tato zásadní změna byla do systému sociální péče vnesena, aniž by pro ni byl vyjednán dostatečný konsensus a aniž by byla podstata přímých plateb pochopena a akceptována. Součástí diskutovaného problému je, že přímé platby za péči jsou v ČR využívány ve více než třech čtvrtinách případů na neformální péči, poskytovanou blízkými příbuznými, avšak souvislosti a význam neformální péče nejsou dostatečně pochopeny. Status neformálních pečovatelů není odpovídajícím způsobem etablován ľ ani na diskurzivní, ani na sociálně-ekonomické a právní rovině.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of this paper is to open a discussion on the possible consequences of the introduction of the system of direct payments for care was introduced in the Czech Republic without sufficient understanding of its context and adequate consensus about the nature and the function of the direct payments on the part of both policy makers and front-line workers of the direct payments agenda. The essential part of the problem is that despite the fact that direct payments are in the CR used in more than three quarters cases for informal care provided mainly by the close relatives, the substance and context of informal care has not been here comprehended enough yet. The status of an informal caregiver has not beet established correspondingly ľ neither in the discursive nor in the socioeconomic and legal way.
Klíčová slova: péče neformální; neformální pečovatel; přímé platby; reciprocita v rodině; solidarita mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: informal care; informal caregiver; direct payments; intrafamilial reciprocity; intergenerational solidarity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT