Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize [Employment policy and other labour market measures in long run and during the crisis]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-114-8

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměstČnanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to summarize the experience of employment office workers (on the base of a survey and interviews scheme) with labour market issues in the Czech Republic. The workers assess the necessity, efficiency and the role of active employment policy, as well as the other measures of economic, public and social policy, in terms of their impact on employment and unemployment in the Czech Republic. The findings have been put in a broader context, including the comparison with the results of the international studies and older national study which was conducted in 2003.
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; veřejné služby zaměstnanosti; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: labour market; unemployment; active employment policy; public employment services; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Poznámka:  Tato monografie byla zpracována v rámci grantového projektu MPSV ČR "Ohrožení na trhu práce a role opatření v oblasti zaměstnanosti v měnících se podmínkách"
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT