Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice [Family behavior and family policy as a context of day care for children in France and in the Czech Republic]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-127-8

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie je úvodním výstupem projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice". Cílem projektu jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, neboť je to země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. V první části monografie je stručně nastíněn vývoj rodinného chování francouzské a české populace, jež je nezbytným rámcem pro porozumění celkové filozofii rodinné i sociální politiky. Druhá část monografie se zabývá základním vývojem sociální a rodinné politiky v obou zemích, s kterými jsou systémy denní nerodinné péče úzce spjaty.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is the introductory outcome of the project "New forms of child day care in the Czech Republic.ö The project aims to propose ways to broaden the offer of non-family day care services in the Czech Republic on the basis of good practice examples from France, a country with a very progressive system of non-institutional care, which has proved efficient in practice and is continuously being developed. The first part of the monograph briefly outlines the development of the family behaviour of the Czech and French populations, which provides a necessary frame for a good understanding of the general philosophy of the family and social policy of each country. The second part of the monograph illustrates the development of social and family policy in both countries, to which the systems of non-family child day care are closely related.
Klíčová slova: demografie; porodnost; politika rodinná; politika sociální; ČR; Francie

Klíčová slova v angličtině: demography; birth rate; family policy; social policy; Czech Republic; France
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT