Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU [Systems of social dialogue focusing on the employment sector in selected EU countries]. / Jaroslav Hála, Monika Čambáliková, Štěpánka Pfeiferová, Radek Píšl, Jan Vácha, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 373 s. - ISBN 978-80-7416-126-1

[ Hála, Jaroslav - Čambáliková, Monika - Pfeiferová, Štěpánka - Píšl, Radek - Vácha, Jan - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Úkolem této části projektu "Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" bylo zpracování analytických studií o národních systémech sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích. Předmětem srovnání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripartitního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity.
Monografie je doplněna rozborem nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárodních kolektivních smluv, a to jak v Evropě, tak i ve světovém měřítku. Jde o poměrně méně známou problematiku, jež však zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu v Evropě má s ohledem na rostoucí působení nadnárodních společností relativně významný potenciál.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of the section of the project entitled "Sustainability of social dialogue in the Czech Republic - the development of the quality of services of representatives of employers, No. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" was to draw up analytical studies on national systems of social dialogue and collective bargaining in selected European countries (France, Ireland, Germany, Poland, Austria, Slovakia and the United Kingdom). On the basis of these national monographs, written according to a pre-defined uniform structure depicting development in the past ten to fifteen years, a general comparison of system components has been produced. The aim of the comparison was to determine: the fundamental elements of the legislative framework of social dialogue and collective bargaining, the social partnership system, the system regarding employee and employer interest representation and the tripartite and bipartite social dialogue systems including bipartite bargaining and the capacity thereof.
The monograph has been supplemented with an analysis of transnational negotiations and bargaining with particular regard to transnational company collective agreements in Europe as well as at the world-wide scale. This topic has not been studied in depth to date, however, in terms of social dialogue in Europe and the increase in the number and influence of multinational companies, the subject is likely to become increasingly important in future years.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; vyjednávání kolektivní; partneři sociální; odbory; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT