Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii : Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti [Economic conditions reconciling family and work in the Czech Republic and France: Comparison with a focus on the context of the needs and interest in child day care ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 93 s. - ISBN 978-80-7416-128-5

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie je zpracována v rámci projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice". Projekt se zaměřuje na rozšíření dostupnosti kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti. Hlavním nástrojem je ověřování možností přenosu dobré praxe z Francie. Tato publikace se zaměřuje na oblast, která vyžaduje v tomto kontextu důkladný rozbor, protože podmiňuje převoditelnost francouzských zkušeností do české společnosti - ekonomické podmínky. Zejména se soustřeďuje na zaměstnanost s přednostním zájmem o zaměstnanost žen a genderové nerovnosti. Předmětem zkoumání je závislost životních podmínek mladých rodin na míře a formách zaměstnanosti v obou zemích. Pozornost je věnována též strategiím slaďování rodiny a zaměstnání a tomu, jak se promítá větší (ve Francii) či menší (v ČR) nabídka služeb denní péče o děti v míře zaměstnanosti matek malých dětí a v pracovních kariérách žen.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is produced as part of the research project "New forms of child day care in the Czech Republic". The project focuses on the ways of improving the accessibility of good quality and diverse non-family child day care. The main instrument is the examination of the possibilities of transferring good practices from France. This publication deals with a sphere that is crucial in this context as it determines the transferability of the French experience to the Czech society - economic conditions. Namely, it focuses on employment, paying special attention to women's employment and gender inequalities. The objective of our examination is the dependence of young families' living conditions on the forms of employment and employment rate in both countries. Attention is also paid to work-life balance strategies and to the ways a higher (in France) or a lower (in C.R.) supply of child day care services reflects in the employment rates of mothers of young children and in women's professional careers.
Klíčová slova: zaměstnanost; nezaměstnanost; podmínky ekonomické; flexibilní formy zaměstnávání; úroveň životní; domácnosti; gender nerovnost; sladění pracovního a rodinného života; ČR; Francie

Klíčová slova v angličtině: employment; unemployment; economic conditions; flexible working patterns; standard of living; households; gender inequalities; work-life balance; Czech Republic; France
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Návaznost: Nové formy denní péče o děti v České republice
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT