Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic by EU indicators - development as a result of the crisis, fiscal consolidation and social reforms]. / Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-129-2

[ Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se zaměřujeme na problematiku chudoby, materiální a finanční deprivaci a sociálního vyloučení v České republice s důrazem na situaci dětí s cílem poskytnout přehled vývoje v letech 2008-2011, posoudit dopady krize a dopady sociálních reforem na vývoj rizika chudoby a sociálního vyloučení. Monografie rovněž zkoumá faktory rizika chudoby u dětí a dalších kategorií populace, zkoumá roli nákladů na bydlení z hleČdiska dopadů na riziko chudoby a deprivace, nabízí i mezinárodní srovnání. Věnuje se konečně kategorii populace pobírající dávky hmotné nouze a jejich příjmové situaci. Zhoršení míry rizika chudoby můžeme zaznamenat především v roce 2011 (příjmy jsou za rok 2010). Rizika chudoby a sociálního vyloučení jsou obecně stále relativně nízká, ale soustředěna do určitých kategorií populace, včetně dětské populace. Krom toho je zachycena relativně vysoká úroveň deprivace v některých položkách materiální deprivace, zejména jde o náklady na bydlení, které hrají rostoucí roli. Poklesla efektivnost sociál
ních transferů v eliminaci rizika chudoby.
 
Anotace v angličtině:  In this monograph we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation and social exclusion in the Czech Republic with focus on children, with the aim is to provide an overview of developments in years 2008-2011, finally, to assess the impact of the crisis and the impact of social reforms on the development of the risk of poverty and social exclusion. The study includes the analysis of the factors influencing the risks of poverty among children and other population categories, analysis the role of housing costs in terms of impact on the risk of poverty and deprivation, and offers international comparisons. It also deals with the category of the population receiving social assistance benefits and their income situation. The deterioration of the risk of poverty can be observed especially in the year 2011 (incomes are from year 2010). The risk of poverty and social exclusion are still relative low, but they are concentrated into certain categories of the population, including chi
ldren population. Beside the relatively high levels of deprivation in some items of material deprivation can be observed, specifically, the costs of housing are becoming more important. The effectiveness of social transfers in eliminating the risks of poverty has decreased.
Klíčová slova: riziko chudoby; deprivace materiální; vyloučení sociální; náklady na bydlení; dávky hmotné nouze

Klíčová slova v angličtině: risk-of-poverty; material deprivation; social exclusion; housing costs; benefits in material need
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT