Publikační činnost: 2013
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kollektives Gedächtnis und historisches Bewusstsein [Collective Memory and Historical Consciousness (Kolektivní paměť a historické vědomí)]. / Štěpánka Pfeiferová, Jiří Šubrt - In: Formen und Funktionen sozialen Erinnerns. Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen. - Wiesbaden : Springer VS, 2013. - ISBN 978-3-658-00600-6. - s. 49ľ64 (16 s.).

[ Pfeiferová, Štěpánka - Šubrt, Jiří ]

Anotace:  Text otevírá nový pohled na téma vztahu lidí k jejich dějinám. Klíčovým pojmem je "historické vědomí," jež je konceptuálně rozlišeno od kolektivní paměti. Historické vědomí je utvářeno vzájemným působením čtyř komponent, kterými jsou: historická zkušenost, ideologie, historická věda a kolektivní paměť. Role těchto komponent je vysvětlena prostřednictvím schématu AGIL, navrženého Talcottem Parsonsem. Historické vědomí a kolektivní paměť jsou z této teoretické perspektivy interpretovány jako vzájemně provázané systémy. Vedle systémových struktur text nicméně uvažuje také další struktury, jakými jsou stratifikační, generační, institucionální či obsahové struktury, jež jsou užitečné při empirické analýze historického vědomí a kolektivní paměti.
 
Anotace v angličtině:  The paper opens a new perspective on the issue of the relation of people to their history. The key term is the notion of historical consciousness, which is conceptually distinguished from collective memory. Historical consciousness is shaped by the interplay of four components, which are: historical experience, ideology, historical science and collective memory. The role of these components is explained by means of the AGIL scheme developed by Talcott Parsons. Historical consciousness and collective memory are interpreted as interconnected systems from this theoretical perspective. However, in addition to the system structures, the paper takes in consideration other structures as well, such as stratification, generational, institutional and content structures, which are useful for empirical analysis of historical consciousness and collective memory.
Klíčová slova: vědomí historické; paměť kolektivní; zkušenost historická; ideologie; historie; teorie

Klíčová slova v angličtině: historical consciousness; collective memory; historical experience; ideology; history; system theory
Poznámka:  celkový počet stran: 278
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT