Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nekalé obchodní praktiky a senioři [Unfair sales practices and seniors]. / Lucie Vidovićová, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 6 (2014), s. 25-27 (3 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Seniorská populace je považována za populaci hodnou zvláštního ohledu, co se týče zajištění práv a svobod a zajištění ochrany před specifickými riziky. Jednou z významných oblastí je ochrana seniora - spotřebitele. Původním zdrojem tohoto, v současnosti zvýšeného a v zásadě neutuchajícího, zájmu je fenomén nekalých obchodních praktik spojovaných především s prodejními výlety a agresivními postupy prodejců, masověji popularizovaný dokumentárním filmem Sylvie Dymákové "Šmejdi" z roku 2013. Historie zájmu o ochranu seniorských spotřebitelů je ovšem dlouhodobější, vyvěrá z řady zdrojů, včetně zájmu UNECE a Evropské komise, a zahrnuje také podstatně širší okruh spotřebního chování, jako jsou např. čerpání zdravotních služeb, prostorová mobilita (např. přístupnost dopravních prostředků) apod.
 
Anotace v angličtině:  Seniors are regarded as a population segment worthy of special consideration as regards their rights and freedoms and protection against specific risks. One of the most important areas is protection of seniors as consumers. The original source of this currently heightened and essentially unrelenting interest is the phenomenon of unfair sales practices mainly associated with product demonstration excursions and the aggressive methods of salesmen that were publicly exposed by Sylvie Dymáková's 2013 documentary film Crooks. The history of interest in protection for senior consumers is longer-standing, however, and springs from a number of sources, including interest from UNECE and the European Union, and also comprises a substantially broader range of consumer behaviour, such as the use of healthcare services, spatial mobility (e.g. barrier-free access to public transport) etc.
Klíčová slova: staří; nekalé obchodní praktiky; diskriminace; ochrana; prodejní výlety

Klíčová slova v angličtině: seniors; discrimination; unfair sales practices; product demonstration excursions; protection
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT