Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi [Use of measures to maintain or restore family relationships between parents and children]. / Jana Barvíková, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-212-1

[ Barvíková, Jana - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší výsledky dotazníkového šetření realizovaného na OSPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností. Předmětem tohoto šetření bylo využívání výchovČných opatření - udělení napomenutí, nařízení dohledu nad nezletilým dítětem, uložení omezení - ve smyslu § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a ukládání povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení ve smyslu § 12 odst. 1 téhož zákona. Monografie obsahuje statistické údaje o využívání těchto opatření v praxi a analýzu důvodů, pro které uvedená opatření nejsou využívána příliš často, případně vůbec, a shrnuje náměty respondentů na systémové změny, které by mohly přispět k častějšímu využívání těchto opatření.
 
Anotace v angličtině:  This monograph presents the results of a survey carried out on the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children. The research focused on the use of so-called educational measures - the imposition of a warning, the supervision of a minor child, the imposition of restrictions (§ 13 of Act No. 359/1999 Coll., on the socio-legal protection of children) - and the imposition of the obligation to utilize the assistance of a professional counselling facility (§ 13 of the same Act). The monograph provides statistical data on the use of these measures in practice and an analysis of the reasons why they are not used very often, if at all. It also summarizes the suggestions of respondents regarding potential changes to the system that could contribute towards the increased use of such measures.
Klíčová slova: deti; sociálně-právní ochrana dětí; OSPOD; práce sociální; pracovníci sociální; opatření výchovná

Klíčová slova v angličtině: social and legal protection of children; the extended competency of municipal authorities responsible for providing for the social and legal protection of children; social work; social workers; educational measures
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT