Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska [Family policy on the local and regional levels. Principles and strategies]. / Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, František Podrápský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 143 s. - ISBN 978-80-7416-210-7

[ Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Podrápský, František ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie se věnuje koncepčním východiskům a základním principům a strategiím koncipování rodinné politiky na lokální a regionální úrovni. Obecná teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky jsou rozpracována z hlediska možností jejich uplatnění a specifikace pro obce různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Návrhy postupů při realizaci rodinné politiky jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností (publikace zahrnuje i výsledky šetření názorů a zkušeností představitelů obcí), vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodicČkých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních. Úvodní část monografie se zaměřuje na objasnění významu lokální a regionální rodinné politiky a shrnuje názory a zkušenosti českých odborníků tý
kající se jejího pojetí, úlohy a významu. Následující části se zabývají obecnými požadavky na formulování koncepce místní a krajské rodinné politiky a jejím institucionálním zakotvením. Publikace je zpracována na základě několika hlavních zdrojů. Jsou to zaprvé doporučení a zkušenosti lidí, kteří se prakticky nebo teoreticky danou problematikou zabývají a výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření provedeného v rámci projektu "Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi". Využity jsou také zkušenosti představitelů obcí s praktickým prováděním rodinně politických opatření a aktivit, jak jsou zaznamenány např. v dokumentech soutěže Obec přátelská rodině a v publikovaných materiálech obcí, organizací a dalších aktérů.
 
Anotace v angličtině:  The presented publication deals with the conceptual foundations and basic principles and strategies of designing family policy on the local and regional levels. General theoretical-conceptual and methodological foundations of designing local and regional family policy are being analysed from the perspective of the options of their implementation and optimisation for municipalities of varying sizes, with a different socio-demographic structure and different economic conditions. The proposed measures have been derived by mapping the existing expert knowledge and practical experiences (using the results of a survey of opinions and experiences of municipal representatives, among other sources), including best practice examples. They are meant to serve as a methodical basis especially for municipalities to plan and design their family policy, but also for regions and the MoLSA to devise methodical and conceptual guidelines for family policy implemented on lower levels. The introductory part of the publication clar
ifies the meaning of local and regional family policy and summarizes the opinions and experiences of Czech experts regarding its framing, purpose and significance. The following parts deal with the general requirements of formulating local and regional family policy strategies and its institutional anchorage. The publication builds on a few main sources. They include recommendations and experiences of people who deal with the topic theoretically or practically and the results of an original quantitative and qualitative survey. The authors have also analysed municipal representativesĺ experiences with the practical implementation of family policy measures and activities, as documented for example in the materials of the annual "Family Friendly Municipalityö contest and materials published by municipalities, organisations and other actors.
The monograph forms the first part of a two-volume outcome from the project "A collection of family policy provisions on the regional and local levels and the conditions of their practical implementationö, being followed by a methodical publication presenting specific guidelines and best practice examples - Kuchařová, V., Barvíková, J., Svobodová, K., Šťastná, A.: Local and regional family policy in practice. Praha. VÚPSV, v.v.i. 2014.
Klíčová slova: politika rodinná; politika rodinná lokální; politika rodinná regionální; opatření rodinné politiky; uznání a podpora rodiny

Klíčová slova v angličtině: family policy; local family policy; regional family policy; family policy measures; recognition and support for families
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  Na tuto monografii navazuje metodická publikace zaměřená na konkrétní návody a příklady dobré praxe - Kuchařová, V., Barvíková, J., Svobodová, K., Šťastná, A.: Lokální a regionální rodinná politika v praxi. Praha. VÚPSV, v.v.i. 2014.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT