Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Lokální a regionální rodinná politika v praxi [Local and regional family policy in practice]. / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 207 s. - ISBN 978-80-7416-211-4

[ Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsahem této monografie jsou především návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech, jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska, která byla podrobněji popsána v publikaci Kuchařová V., Svobodová K., Šťastná V., Podrápský F.: "Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha. VÚPSV, v.v.i., 2014ö, jsou zde rozpracována do souhrnu rodinně-politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou sociodemografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodických a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace výzkumných metod, zahrnující sekundární analýzu dokumentů, výběrové šetření zacílené na představitele obcí na území celé ČR a kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organizacemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.
 
Anotace v angličtině:  This publication primarily presents suggestions for procedures and measures to be taken when implementing family policy on the municipal and regional levels in such fields as services and activities supporting family life, childcare services, housing, employment, leisure time, security and transportation. General foundations, which have been described in detail in the publication "Family policy on the municipal and regional levels. Principles and foundations" by V. Kuchařová, K. Svobodová, A. Šťastná & F. Podrápský (2014, VÚPSV, v.v.i.) are here developed into a collection of family policy measures which can be implemented in and optimized for municipalities of varying sizes, with a different socio-demographic structure and different economic conditions. While formulating the presented proposals we have taken into account the expectations, demands and roles of the bodies which would be the ones to implement such measures in the real conditions of their regions and municipalities. The proposed measures have be
en derived by mapping the existing expert knowledge and practical experiences, including best practice examples. They are meant to serve as a methodical basis especially for municipalities to plan and design their family policy, but also for regions and the MoLSA to devise methodical and conceptual guidelines for family policy implemented on lower levels. The project builds on a combination of research methods, including the secondary analysis of documents, a sample survey targeted at representatives of municipalities in the whole of the Czech Republic, and a qualitative research conducted using semi-structured interviews with representatives of regional and municipal authorities and experts. Municipalitiesĺ strategic documents, documents published by relevant organiČsaČtions, as well as applications to the annual "Family Friendly Municipalityö contest have been used as a source of best practice examples.
Klíčová slova: politika rodinná; politika rodinná lokální; politika rodinná regionální; opatření rodinné politiky; uznání a podpora rodiny

Klíčová slova v angličtině: family policy; local family policy; regional family policy; family policy measures; recognition and support for families
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC106/2012 Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT