Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management [Possible consequences of the implementation of the law on social services through the critical view of New Public Management model]. / Ivana Šimíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 24-35 (12 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this text is to open a debate about possible unintended impacts of the implementation of the Law on Social Services on the traditionally perceived role and values of the non-governmental sector providing social services. As the basis for a critical view is used the interpretation of the New Public Management presented in the foreign literature, specifically in connection with the ongoing trends in the field of non-profit sector. The text briefly introduces the concept of New Public Management, its interfaces with the implementation of the Law on Social Services and subsequently presents the critical currents related to the implementation of the NPM and his consequences on the character of the nongovernmental non-profit sector, hence the performing social work.
Klíčová slova: neziskový sektor; služby sociální; New Public Management; marketizace; institucionalizace; profesionalizace; racionalizace

Klíčová slova v angličtině: non-profit sector; social services; New Public Management; marketization; institutionalization; professionalization; rationalization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT