Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy [Income poverty and material deprivation in old age: objective and subjective dimensions of this phenomenon]. / Lucie Vidovićová, Robert Jahoda, Jiří Vyhlídal, Pavel Kofroň, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-215-2

[ Vidovićová, Lucie - Jahoda, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu. Monografie má tři základní části. V první části textu, ihned po rekapitulaci teoretického rámce zpracovávaných konceptů, je využito dat výběrového šetření "Životní podmínky" - SILC za období 2008-2012 a na jejich základě představena "objektivní" situace starších osob v ČR. V druhé části se opíráme zejména o sekundární analýzu výběrového šetření "Spotřebitelé", realizovaného v dospělé populaci ČR (40+) a vytěžujeme zde získaná data z pohledu subjektivní chudoby a materiální deprivace. Zaměřujeme se na sociálně determinované souvislosti mezi "stárnutím" per se a "subjektivní chudobou" jako významným determinantem kvality života. V třetí části je pak věnována detailní pozornost nástrojům a priori definovaným jako forma zvýšení finanční, resp. příjmové jistoty ve vyšším věku, a to zejména v kritickém období přechodu do starobního důchodu. Tzv.
předdůchody jsou podrobeny rozboru z pohledu délky pobírání a výše měsíční úložky.
 
Anotace v angličtině:  This analysis focuses on the issue of income poverty and material deprivation in old age considering both the objective and subjective dimensions of this phenomenon. Analysis has three basic parts. In the first part of the text, immediately after the recapitulation of the theoretical framework of concepts processed, the data from survey "Living Conditions" - SILC for the period 2008-2012 are analysed and the "objective" situation of older persons is presented. In the second part, we rely mainly on the secondary analysis of the "Consumers" survey, realized in the adult population of the Czech Republic (40+), concentrating on a subjective point of view of poverty and material deprivation. We focus on socially determined relation between the "aging" per se and "subjective poverty" as an important determinant of quality of life. The third part, a detailed attention is devoted to the instruments a priori defined as a form of increasing financial or income security in old age, especially during the critical transit
ion into retirement. The so-called pre-retirement schemes are analysed in terms of the length of the receipt and the amount of monthly deposits.
Klíčová slova: senioři; deprivace materiální; příjmy; chudoba; spotřeba; kvalita života; připojištění důchodové; předdůchody

Klíčová slova v angličtině: older people; material deprivation; income; poverty; consumption; quality of life; pre-retirement schemes
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT