Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti [Poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic with an emphasis on children and households raising children]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 156 s. - ISBN 978-80-7416-213-8

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie bylo na základě rozboru dat šetření SILC doplněné kvalitativními technikami zkoumat rizika chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení u českých rodin vychovávajících děti a změnu v období 2008 až 2013. Celkově se situace a vývoj ukazuji jako poněkud rozporné. Lze souběžně sledovat převažující pozitivní trendy, na druhé straně se vynořují a prohlubují určité specifické problémy. Pozitivní je pokles rizika chudoby, na míru nejnižší v zemích EU, i v domácnostech, které byly a nadále jsou více tímto rizikem ohrožené než ostatní - v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou či v neúplných domácnostech. Riziko chudoby je důsledkem souhry více faktorů, když naprosto nejvýznamnější je pozice na trhu práce (ovšem ta je ovlivněná dalšími faktory, jako je vzdělání, věk, zdravotní stav, počet dětí, úplnost domácnosti). Jako narůstající problém se ukazuje být tzv. "tvrdá chudoba" (tj. pokles příjmu domácností pod úroveň životního minima po úhradě nákladů na bydlení, kdy tedy nestačí příjmy
na úhradu základních potřeb jednotlivců). Efektivita transferů (bez vlivu důchodových dávek) při eliminaci chudoby v populaci celkem je v ČR výrazně nad průměrem zemí EU 28. Ve srovnání s rokem 2008 poklesla však efektivnost sociálních transferů při eliminaci rizika chudoby o 6 p. b. Sonda do subjektivního vnímání chudoby a materiální deprivace rodinami, které vychovávají děti, ukázala, že málo zajištěná a přitom podstatná pro přerušení cyklu deprivace (chudoby) a rozvoj dětí je oblast nákladů na vzdělání dětí, včetně dopravy do školy či účasti na volnočasových aktivitách.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to analyse the risks of poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech families rising children and the change between 2008 and 2013, based on the data SILC supplemented with qualitative techniques. Overall situation and the trends appear to be contradictory, to some extent. One the one hand the positive development is evident, on the other hand some specific problems emerge of deepen. The risk of poverty dropped, to the lowest level in the EU, in particular in households which are more affected by the risk like those with low work intensity of incomplete households. The risk of poverty is due to the interplay of several factors when the labour market position of parents is the most important (it is of course influenced by other factors like education, age, health status, number of children, completeness of the family). On the other hand, hard poverty appears to be a problem (this is income lower than the living minimum after housing costs) when incomes are not suffi
cient to cover the basic need of the households. Effectiveness of social transfers (when pensions are not taken into account) is in the Czech Republic clearly above the EU 28 average. But when compared to 2008 it dropped by 6 percentage points. The explorations of the subjective perceptions of poverty and material deprivation in families raising children documented that not much covered but substantially important for breaking the cycle of disadvantage and their development are the expenditure on children´s education, transport to school, leisure activities.
Klíčová slova: chudoba; deprivace materiální; vyloučení sociální; cyklus znevýhodnění/ deprivace

Klíčová slova v angličtině: poverty; material deprivation; social exclusion; cycle of disadvantage/ deprivation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC409/2014 Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT