Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn [Reassessment of the form of the institute of survivor pensions in the light of demographic changes]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-219-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovnoČprávnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tato monografie přináší identifikaci současných trendů v členských zemích EU a dalších vyspělých zemích světa a na základě výsledků komparace prezentuje cesty možných úprav institutu vdovských a vdoveckých důchodů v České republice v souladu s těmito trendy a přináší kvantifikaci možných dopadů takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému.
 
Anotace v angličtině:  Survivor pensions are based on the historical social conditions in which man was a breadwinner and a woman stayed at home. The current form of the institute in the Czech Republic reflect a number of legislative changes following gender equality, but it needs to respond to changes in demographic trends. The paper focuses possible modifications of the institute of widow and widower pensions and the impact of such changes on the pension entitlements of women and men and balance of the pension system.
Klíčová slova: důchod pozůstalostní; důchod vdovecký; důchod vdovský; práva důchodová; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: survivor benefits; survivor pension; pension rights; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC104/2012 Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT