Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení [A description of the size and structure of the categories of persons that could represent a target group for social housing]. / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-231-2

[ Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se autoři snaží vyjít vstříc požadavku na určení velikosti a struktury skupiny domácností, které by mohly představovat cílovou skupinu pro sociální bydlení. Vzhledem k absenci vhodnějších empirických dat jsou využity dva soubory dat, a to výběrové šetření Životní podmínky 2013 (EU-SILC 2013) a administrativní data o příjemcích dávek hmotné nouze. Použitá data pak představují hlavní limit výstupu, neboť nedovolují zachytit významnou část cílové skupiny sociálního bydlení, a to podle typologie ETHOS "osoby bez domova" a "osoby bez střechy". Autoři vytvořili konstrukty cílové skupiny sociálního bydlení, a to jednak skupiny osob či domácností ohrožených ztrátou bydlení z titulu nedostaČtečných příjmů a pak skupiny osob či domácností vyloučených ze standardního bydlení. V první kapitole je představena struktura celé populace ČR z hlediska typů domácností a právního důvodu užívání bydlení. Druhá kapitola se věnuje struktuře domácností z hlediska podílu nákladů na bydlení na jejich příjmech. Ve třetí ka
pitole jsou identifikovány domácnosti ohrožené ztrátou bydlení v důsledku kombinace nízkých příjmů a vysokých nákladů na bydlení a také v důsledku vzniku dluhů spojených s bydlením. Tato kapitola je pak stěžejní pro identifikaci cílové skupiny sociálního bydlení. Poslední dvě kapitoly se zabývají osobami bydlícími v ubytovacích zařízeních a distribucí nevyhovujícího bydlení v populaci.
 
Anotace v angličtině:  In the monograph, the authors endeavour to meet the requirement to determine the size and structure of households that could be a target group for social housing. In the absence of better empirical data are used two sets of data: the sample survey Living Conditions 2013 (EU-SILC 2013) and administrative data on recipients of social assistance. The data used becomes the major limit of the analytical output as it does not allow to capture a significant part of the target group for social housing, especially, according to the ETHOS typology, "homeless peopleö and "people without a roofö. The authors have created two analytical constructs of the target group for social housing. First, they are perceived as groups of persons or households being at risk of losing their homes due to insufficient income. Second, as a group of persons or households being excluded from the standard housing. The first chapter introduces the structure of the whole population of the Czech Republic in terms of household types and tenure of
housing. The second chapter deals with the structure of households according to the proportion of housing costs on their income. In the third chapter households at risk of losing their homes due to the combination of low incomes and high housing costs and also due to the emergence of debt related to housing are identified. This chapter is crucial to determining the target group for social housing. The last two chapters deal with the population of persons living in the substandard forms of housing and the distribution of substandard housing in the population.
Klíčová slova: bydlení sociální; náklady na bydlení; struktura domácností; riziko ohrožení ztrátou bydlení; riziko vyloučení z bydlení

Klíčová slova v angličtině: social housing; housing costs; household structure; risk of losing housing; risk of exclusion from housing
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT