Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti [Possibilities of combination of old-age pension and income from employment]. / Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-223-7

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie přináší podrobné informace o regulaci souběhu výdělečné činnosti a výplaty starobního důchodu v zemích jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky ve srovnání se zeměmi pokrytými databází MISSOC. V zemích, kde je základní důchodové zabezpečení poskytováno v rámci příspěvkově definovaného schématu, je režim souběhu výdělečné činnosti a pobírání dávky starobního důchodu zcela uvolněn. To platí i pro pobírání předčasného důchodu. U některých zemí, kde je důchodová dávka poskytována z dávkově definovaných schémat, je výplata důchodu v případě souběžné výdělečné činnosti omezena nejrůznějšími podmínkami vztahujícími se nejčastěji k výši příjmu z výdělečné činnosti či k podmínce věku. Obecně lze konstatovat, že přísnější režim platí ve sledovaných zemích s dávkově definovaným základním schématem důchodového zabezpečení s ohledem na pobírání předčasných důchodů. V některých státech platí s ohledem na regulaci souběhu výdělečné činnosti a starobního důchodu zvláštní režim pro zaměstnance ve veřejném sektoru.
 
Anotace v angličtině:  The report brings detailed information on legal regulation of combination of work and old-age pension in countries of South-East Asia and Latin America in comparison to Missoc Tables information on the area focused with respect to European Union countries. The research concludes that in all DC schemes, combination of work and pension payment is possible even during early retirement period. In some DB schemes, regulation of pension payment combined with work is applied. In such countries pension is paid out under condition based mostly on limit connected to income or age limit and stricter regime is applied to early retirement period in general. In some countries, special legal rules are defined with respect to combination of work and old-age pension for public sector employees.
Klíčová slova: důchod starobní; důchodci pracující; souběh; politika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: old age pension; social policy; labour market; combination of work and old-age pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC412/2014 Analýza možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti v zemích nepokrytých standardizovaným sběrem informací v rámci databází MISSOC a MISSCEO
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT