Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb [Costs of providing nursing and rehabilitation care in residential facilities of social services]. / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Pavel Bareš, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 64 s. - ISBN 978-80-7416-232-9

[ Průša, Ladislav - Langhamrová, Jana - Bareš, Pavel - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především VZP - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb poskytovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem této monografie je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  Financing of nursing care in institutions with residential social services has long been one of the major problems in providing social services. Health insurance companies - especially VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) - in conflict with applicable law do not pay for social service costs indicated by doctors and performed by nursing staff of declared care. It puts pressure on doctors to provide this form of care for clients of institutions with residential services and within its revision activities trying to minimize the extent of actually provided care, which they should pay. The aim of this monograph is therefore analyse the results of a survey on the extent of nursing care in institutions with residential social services, which was implemented at the end of 2014. The aim was also to compare the results obtained with the actual expenditure of health insurance companies for this form of care and on this basis to propose a solution that would help to remedy the deficiencies of the current situation.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; péče ošetřovatelská; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; nursing care; public health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT