Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování [Selected aspects of care for the elderly in terms of social inclusion]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-234-3

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zhodnotit vybrané aspekty, které v souvislosti se stárnutím populace mohou v příštích letech ovlivňovat životní podmínky seniorů. V tomto smyslu byla pozornost soustředěna na hledání odpovědi na tři otázky: a) do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů; b) zda jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností; c) zda je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti sociálních služeb. Vedle hledání odpovědí na tyto otázky byla v rámci terénního šetření shromážděna empirická data o životních podmínkách osob starších 55 let, žijících ve městech (obcích) do 5 000 obyvatel tak, aby v následujícím období bylo možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to evaluate selected aspects of the aging population which may affect the living conditions of seniors in future. In this sense, attention was focused on finding answers to three questions: a) to what extent allow pensions to secure the needs of seniors; b) whether social care services are available in all administrative districts of municipalities with extended competence; c) whether the Czech Republic is prepared for the consequences of an aging population in the area of social services. Besides finding answers to these questions were within a field survey collected empirical data on the living conditions of people over 55 years old, living in towns (municipalities) to 5,000 people. Based on this data it would be possible to design in the future recommendations for improving the conditions for ensuring independent life of the elderly and the pre-retirement age.
Klíčová slova: stárnutí populace; důchod starobní; péče zdravotní; služby sociální; podmínky životní seniorů; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: ageing population; retirement; health care; social services; welfare of the elderly; social inclusion
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT