Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika prevence ztráty bydlení [Methods to prevent loss of housing]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem Metodiky prevence ztráty bydlení je navrhnout systém preventivních opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení. Metodika je primárně určena a vytvořena pro potřeby sociálních pracovníků obcí, ale je koncipována tak, aby jí mohly využít další pracovníci organizací a institucí, kteří přicházejí do kontaktu s osobami a domácnostmi ohroženými ztrátou bydlení a pomáhají jim v této nepříznivé sociální situaci postupy náležejícími mezi základní nástroje sociální práce. Cílovou skupinou navrhovaných opatření jsou domácnosti (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí. Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly s
tandardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the Methodology for housing loss prevention is to propose a comprehensive system of preventive measures aiming at preventing the loss of housing. The Methodology is primarily intended and designed for the needs of social workers of municipalities, but at the same time is designed, so that it could be used by the other employees of the organizations and institutions who come into contact with persons and households at risk of losing their housing and help them in this difficult social situation by procedures belonging to the basic practice of social work. The target group of the proposed measures are households (including one-person households), which still resides in standard housing on the basis of a legal bases (especially rented, but also in ownership); this housing is suitable for long-term housing, but due to the income situation of the tenants, their social status or presence of risk factors they could without adequate compensation lose this living in the foreseeable future, although they do
not want to lose it themselves. The aim of Methodology is to reduce the risk of loss of housing and to achieve a state in which the households would not leave living standard due to the situation, the impacts of which can be mediated by the use of existing tools, if these are identified and used in time.
Klíčová slova: ztráta bydlení; vyloučení sociální; prevence; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: loss of housing; housing quality; social exclusion; prevention; certified methodology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT