Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Význam a obsah prarodičovské role u mladých seniorů a seniorek [The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs]. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 51, č. 5 (2015), s. 761-782 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Externí odkaz
Anotace:  V diskurzu aktivního stárnutí se předpokládá, že si mladí senioři udrží aktivní role ve veřejném i soukromém životě. Tento článek zkoumá prarodičovství jako objevující se roli mladých seniorů v kontextu jejich heterogenních rolových setů. Na základě integrované analýzy průzkumu provedeného mezi lidmi ve věku 50 až 70 a kvalitativních rozhovorů popisuje, jaké role čeští mladí senioři mají a jaké místo zaujímá role prarodičovství mezi jejich dalšími individuálními rolemi. Popisuje také, jaké činnosti plnění role typicky zahrnuje. Pozornost je věnována genderovým rozdílům, které se projevují ve významech připisovaných této roli a v typu, frekvenci a intenzitě vykonávaných činností. Klíčovou otázkou je načasování role prarodičovství, kdy po období intenzivní péče může následovat performativní prázdno. Z hlediska genderové struktury se však jedná o asynchronní změny, což umožňuje manželům, aby plnili své role doplňkovým způsobem. Je možné hovořit o aktivním stárnutí prostřednictvím prarodičovství a o prarodičovstv
í jako formě aktivního stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  In the discourse of active ageing it is assumed that young seniors will hold active roles in public and private life. This article examines grandparenting as an emerging role of young olds in the context of their heterogeneous role sets. Based on an integrated analysis of a survey conducted among people aged 50ľ70 and qualitative interviews it describes what roles Czech young olds hold and how they position and frame the grandparenting role among their other individual roles. It also describes what activities the performance of the role typically involves. Attention is also devoted to gender differences, which are manifested in the meanings ascribed to the role, and in the type, frequency, and intensity of activities performed. A key issue is found to be the timing of the grandparenting role, when a period of intensive care may be followed by a performative void. From the perspective of gender structure, however, these are asynchronous changes, which makes it possible for a couple to perform their roles in a
complementary manner. It is possible to speak of active ageing through grandparenting, and of grandparenting as a form of active ageing.
Klíčová slova: prarodiče; role sociální; stárnutí aktivní; přetížená role; performativní prázdno; sociologie rodiny

Klíčová slova v angličtině: grandparenting; social role; active ageing; role overload; performative void; sociology of family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT