Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Děti, rodiče a domácí násilí [Children, parents and domestic violence]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 217 s. - ISBN 978-80-7416-245-9

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie shrnuje poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z.ú. Cílem výzkumu, za který byl jako partner projektu zodpovědný Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu, z.ú. a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte. Monografie se tak skládá ze dvou hlavních částí. První z nich prezentuje výsledky kvantitativní analýzy údajů o klientkách, které byly získány z jejich spisové dokumentace v Acorusu, z.ú. Druhá část se velmi podrobně věnuje dopadům domácího násilí na děti a jejich další život. Její závěry se opírají o hloubkové rozhovory a diskusní skupiny s pracovníky Acorusu, z.ú., hlavním zdrojem informací však byly hloubkové rozhovory s mladými lidmi, kteří jako děti byli svědky domácího násilí. Jejich cílem bylo zjistit, jak vypadá
domácí násilí z pohledu dětí, co děti v takové situaci nejvíce potřebují od odborníků a svého okolí a jaké dopady má domácí násilí na jejich život. V určité paralele byly provedeny i rozhovory terapeutů s aktuálními dětskými klienty centra Locika, kteří byli nebo stále ještě jsou svědky domácího násilí.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph summarizes the findings from research conducted as part of the "Three pillars of safetyö project implemented by Acorus, z.ú., an organisation helping victims of domestic violence. The goal of the research carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs, v.v.i. as the project partner was to systematically map the clientele of the residential services of Acorus, z.ú., and to use qualitative methods to generate data for a complex evaluation of the influence of domestic violence on the psychosocial development of a child. The monograph consists of two parts. The first presents the results of a quantitative analysis of data on clients extracted from the organisationĺs client database. The second part is a very detailed analysis of the impact of domestic violence on children and their further life. Its conclusions draw on in-depth interviews and focus groups conducted with the workers of Acorus, z.ú., but in most part are based on in-depth interviews with young people who
witnessed domestic violence as children, which served as the main source of information. Their goal was to find out what domestic violence looks like from the perspective of children, what kind of support children in such a situation most need from professionals and their surroundings and what impact domestic violence has on their lives. This data was complemented with therapists´ interviews with the current child clients of Acorusĺs Locika centre, who had witnessed or still do witness domestic violence, which provided context for the key findings.
Klíčová slova: domácí násilí; oběti domácího násilí; dopady domácího násilí na děti; pomoc obětem domácího násilí; azylový dům; děti ohrožené domácím násilím; svědci domácího násilí

Klíčová slova v angličtině: domestic violence; victims of domestic violence; impacts of domestic violence on children; help to victims of domestic violence; shelter; children vulnerable to domestic violence; witnesses of domestic violence
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Aktivity tohoto projektu podpořilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí v oblasti inovací a Nadace Terezy Maxové dětem.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT