Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání [Institution of long-term widow and widower pensions in a comparative perspective]. / Milan Šlapák - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 96-105 (10 s.).

[ Šlapák, Milan ]

Anotace:  Současná úprava vdovských a vdoveckých důchodů v České republice neodráží moderní sociální podmínky. Provedené úpravy institutu neodpovídaly na změny v míře zaměstnanosti žen, rozvodovosti a sňatečnosti v průběhu několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu článek identifikuje trendy v evropských důchodových politikách s ohledem na tuto oblast a přináší návrhy na reformu institutu. Autor specifikuje možnou reformu českých vdovských a vdoveckých důchodů a přináší mikroekonomickou i makroekonomickou kvantifikaci dopadů takových reforem.
 
Anotace v angličtině:  Contemporary design of the widow and widower pensions in the Czech Republic does not reflect modern social conditions. Adjustments of the institute conducted did not respond to changes in employment rate of women, divorce rate and marriage rate during the last few decades. Hence the article identifies trends in European pension politics with respect to this area and brings suggestions for the reform of the institute. Author specifies possible reform of the Czech widow and widower pensions and brings both: microeconomic and macroeconomic quantification of effects of such reforms.
Klíčová slova: zab. důchodové; modernizace důchodového systému; důchody pozůstalostní; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; modernization of pensions; survivor pensions; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT