Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení [The size and structure of groups of people who are homeless and persons excluded from housing]. / Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 174 s. - ISBN 978-80-7416-228-2

[ Kuchařová, Věra - Janurová (Peychlová), Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná publikace je jedním ze dvou textů shrnujících výstupy z výzkumného projektu "Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží". Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik. Tato publikace se konkrétně zaměřuje na osoby bez domova a osoby ohrožené vyloučením z bydlení z důvodů nepříznivých životních okolností. Data pro rozbor byla čerpána z dostupných statistických a výzkumných dat a vlastních dotazníkových a telefonických šetření realizovaných v zařízeních poskytujících sociální služby a obcích s rozšířenou působností za účelem doplnění dat, která nejsou pravidelně sbírána. Text nejprve představuje
přehled hlavních používaných datových zdrojů a výzkumných zjištění a dále osm kapitol členěných dle jednotlivých zkoumaných skupin vymezených tak, aby bylo možné je s pomocí dostupných dat alespoň v nějaké míře kvantifikovat. Jedná se o osoby přežívající venku, osoby v noclehárnách, osoby v azylových domech, osoby v domech na půli cesty, osoby využívající sociálních služeb sociální rehabilitace a krizové pomoci, osoby spadající do cílové skupiny dle definice SLDB 2011 (bezdomovci, bydlící mimo byty a zařízení a žijící v zařízeních), oběti domácího násilí a osoby opouštějící instituce.
 
Anotace v angličtině:  The presented publication is one of two texts summarizing the results of the research project "Analysis of the size and structure of different groups of people who are homeless, excluded from housing, living in substandard housing and for whom housing expenses represent an unbearable burden.ö The project was carried out in relation to the preparation of the new Act on Social Housing. Its aim was to map the population of potential users of social housing in terms of household structure and cohabitation forms, size and structure of family units, current housing forms, prevalence of persons with disabilities, and other characteristics. This publication specifically focuses on the homeless and persons vulnerable to housing exclusion due to unfavourable life circumstances. The analysis used available statistical and research data and data from a few questionnaire and telephone surveys carried out among social services providers and municipalities in order to complement for data which are not regularly collected. T
he text first presents an overview of the main data sources and research findings used, and then eight chapters structured according to the individual studies groups, defined so as to enable their quantification based on the available data. This includes people living rough, persons in night shelters, persons in homeless hostels, persons in half-way houses, users of social rehabilitation and emergency assistance social services, persons falling within the target group according to the definition of Czech Republicĺs Population and Housing Census 2011 (homeless, living beyond flats and facilities and living in facilities), victims of domestic violence and persons leaving institutions.
Klíčová slova: bezdomovství; Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS; bydlení; osoby bez přístřeší; služby sociální; azylové domy; noclehárny

Klíčová slova v angličtině: homelessness; European Typology of Homelessness and Housing Exclusion ETHOS; housing; people sleeping rough; social services; homeless hostels; night shelters
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC504/2015 Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT