Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 [Assessment services in the area of social protection in selected EU countries in 2013]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová, Jitka Konopásková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-306-7

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína - Konopásková, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá uspořádáním lékařské posudkové služby z hlediska jejích vazeb na rozhodovací procesy ve vybraných evropských zemích, zejména v zemích střední Evropy. Obsahuje základní přehled o systémech posudkové činnosti v Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku a dále pro srovnání i ve Francii a Velké Británii. Studie se zaměřuje na organizační struktury posudkové činnosti ve vazbě na jednotlivé oblasti sociální ochrany. Ze získaných informací vyplývá, že systémy posudkové činnosti pro různé oblasti sociální ochrany nebývají organizovány jednotně a odděleně od dávkových orgánů. Jednotlivé instituce sociální ochrany mají pro své specifické potřeby k dispozici organizaci, případně jednotlivce, kteří pro ně posudkovou činnost vykonávají. V řadě případů je tato činnost přímo integrována do organizační struktury příslušné instituce.
 
Anotace v angličtině:  The publication addresses the arrangement of medical assessment services in terms of their connection with the decision-making process in selected European countries, particularly Central European countries. It contains a basic overview of assessment systems in Poland, Slovakia, Germany, Austria and, for comparison purposes, France and the United Kingdom. The study focuses on the organisational structure of assessment services in relation to individual areas of social protection. The information collected revealed that assessment systems for different areas of social protection are not organised uniformly and separately from benefits authorities. Individual social protection institutions, for their specific needs, have at their disposal organisations or, where appropriate, individuals who conduct assessment activities for them. In many cases, such activities are directly integrated into the organisational structure of the relevant institution.
Klíčová slova: služba posudková; ochrana sociální; podpora sociální; správa státní; dávky

Klíčová slova v angličtině: assessment service; social protection; social support; social benefits; state administration authority
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC209/2013 Procesní vztah lékařské posudkové služby a dávkových orgánů v zahraničních úpravách
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT