Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU [The organisation of health assessment in relation to decision-making processes in the social security systems of selected EU countries]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 248 s. - ISBN 978-80-7416-306-7

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace popisuje organizaci výkonu posudkové služby v sociální oblasti ve vybraných zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie) se zvláštním zaměřením na propojení a vazby mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální oblasti provádějí a subjekty, pro které jsou výstupy posudkové služby určeny. Publikace poskytuje ucelenější představu o aktuálních trendech uplatňovaných v zahraničních systémech posudkové služby a to zejména o organizaci posudkové služby; o vymezení posudkových agend a místní příslušnosti; o pravomocech posudkové služby, právech a povinnostech posuzovaných osob a třetích subjektů; o předpisech upravujících činnost posudkové služby, lhůtách pro podání posudku; o opravných prostředcích ve správním řízení, které je možné uplatnit v případě pochybnosti o výsledku posouzení; o možnostech soudního přezkumu, personálním zabezpečení posudkové služby, atd.
 
Anotace v angličtině:  The publication describes the organisation of the performance of assessment services in the social sphere in selected EU countries (Germany, Austria, Poland, Slovakia, France and the United Kingdom) focusing particularly on the interconnection and linkages between the bodies which perform assessment services in the social sphere and the entities for which the outputs of assessment service are intended. The publication provides a comprehensive overview of current trends applied with respect to foreign assessment systems, in particular to the organisation of assessment services; the definition of the assessment agenda and territorial jurisdiction; the legal authority of assessment services, the rights and duties of assessed persons and third parties; rules which regulate the activities of assessment services, deadlines for submission of reports; remedies through administrative proceedings that can be invoked in the case of any doubt surrounding the results of such assessments; on the potential for judicial revi
ew, ensuring the staffing of assessment services, etc.
Klíčová slova: služba posudková; ochrana sociální; podpora sociální; správa státní; dávky

Klíčová slova v angličtině: assessment service; social protection; social support; state administration authority; social benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC525/2016 Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT