Publikační činnost: 2017: 2017
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working time patterns for sustainable work [Modely pracovní doby pro udržitelnou práci]. / Dominique Anxo, Jean-Yves Boulin, Jorge Cabrita, Greet Vermeylen, Štěpánka Lehmann, René Lehmann, Agnes Parent-Thirion - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 77 s. - ISBN 978-92-897-1601-7

[ Anxo, Dominique - Boulin, Jean-Yves - Cabrita, Jorge - Vermeylen, Greet - Lehmann, Štěpánka - Lehmann, René - Parent-Thirion, Agnes ]

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní doba je opakující se studijní téma, protože povaha práce, její obsah, podmínky, za kterých je vykonávána, a samotný trh práce se stále mění. Tato zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji trvání a organizaci pracovní doby v EU a zdůrazňuje nejdůležitější trendy a rozdíly mezi členskými státy. Prostřednictvím hloubkové analýzy dat ze šestého evropského průzkumu pracovních podmínek, provedeného v roce 2015, zkoumá - z pohledu pohlaví a životního cyklu - vazby mezi modely pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preference ohledně pracovní doby na jedné straně a zdraví a dobré životní podmínky pracovníků na straně druhé. Nakonec zpráva zkoumá, do jaké míry jsou převládající pracovní podmínky a modely pracovní doby v členských státech EU dlouhodobě udržitelné.
 
Anotace v angličtině:  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines ľ from a gender and life course perspective ľ the links between working time patterns, workľlife balance and working time preferences, on the one hand, and workersĺ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term.
Klíčová slova: EU; doba pracovní; práce udržitelná; organizace práce; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: EU; health and well-being at work; sustainable work; work organization; work-life balance; working time
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/15 Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT