Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6

[ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  Platové systémy zaměstnanců veřejné správy, resp. služeb, jsou v jednotlivých zemích EU předmětem průběžných diskuzí. Jejich cílem je nalézt nástroje a postupy, které zajistí stabilitu zaměstnanců, jejich vysokou odbornost, flexibilitu a loajalitu a vytvoří účinné motivační prostředí pro výkon kvalitní a efektivní služby. Projevem jsou průběžné dolaďování platových systémů nebo celkové nebo kvalitativní úpravy. Cílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál. Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Salary systems of public administration employees, respectively services are subject to ongoing discussions in individual EU countries. Their goal is to find tools and procedures that ensure employees' stability, high expertise, flexibility and loyalty, and create an effective incentive environment for performing quality and efficient service. The manifestation is continuous fine-tuning of salary systems or total or qualitative adjustment. The aim of the study was to give an overview of the different remuneration systems in specific civil service conditions, to analyse the foreign experience, trends and current state of remuneration of state employees and, on this basis, to assess their motivation potential. The analysis was focused on systems used in Belgium, Sweden, Germany, Slovakia, Austria, France and in the Czech Republic.
Klíčová slova: plat; zaměstnanci státní; výkonnostní složky platu; motivace

Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT