Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti [The socio-economic impact of a death on Czech households]. / Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 94 s. - ISBN 978-80-7416-315-9

[ Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domácČností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti na vypravení pohřbu, a vydání spojená s dědickým řízením a vypořádáním pozůstalosti. Celkové náklady se pohybují v řádech desetitisíců Kč. Liší se přitom v závislosti na hodnotě pozůstalosti a složitosti pozůstalostního řízení, na způsobu pohřbení a také regionálně. Samostatnou část studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů v produktivním věku a dítěte vychovávaného samožiČvitelem. V prvních čtyřech měsících po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také než proběhne dědické řízení, lze očekávat okamžitý propad příjmů
domácnosti. Nemají-li pozůstalí vlastní finanční rezervy, dostávají se do finančně velmi složité situace.
 
Anotace v angličtině:  The monograph describes the impact of the death of a household member on the socio-economic situation of different types of households. The first part identifies the costs directly related to the death, i.e. the costs incurred by survivors associated with the funeral arrangements and issues connected with inheritance proceedings and the settlement of the estate. While total costs typically amount to tens of thousands of Czech crowns, they differ substantially depending on the value of the estate, the complexity of the inheritance proceedings, the type of funeral and with respect to the region of the Czech Republic. A separate part of the study presents a model comparison of the effects of the death of a family member on the overall family income situation. Changes in the income situation were observed with respect to the death of an old-age pensioner in a senior couple, the death of the main breadwinner in a complete family with children, that of a childless partner of productive age and that of a child raise
d by a single parent. It was determined that an immediate drop in household income can be expected in the first four months following the death of a household member, i.e. prior to the granting of the survivorsĺ pension and other social benefits and the conclusion of inheritance proceedings. If the survivors do not have an adequate financial reserve, they may find themselves facing substantial financial difficulties.
Klíčová slova: úmrtí; phřebné; důchod pozůstalostní; náklady na pohřeb; dědické řízení; ztráta příjmu

Klíčová slova v angličtině: death; funeral grant; survivorsĺ pensions; funeral costs; inheritance proceedings; loss of income
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 531 Dopad úmrtí do socioekonomické situace domácnosti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT