Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Risk of losing status of self-employed [Riziko ztráty postavení samostatně výdělečně činné osoby]. / Lenka Říhová - In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4155-7. - s. 226-238 (13 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 8.-10.11.2017, Kopřivnice, World Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřuje na určení ztráty postavení samostatně výdělečně činné osoby. Riziko je měřeno výší částky, o kterou osoba samostatně výdělečně činná přichází, nebo na druhé straně získává přechodem mezi postavením samostatně výdělečně činné osoby, zaměstnance a nezaměstnaného, který mění status dotyčného subjektu. Předpokladem pro určení rizika ztráty postavení osoby samostatně výdělečně činné je předpoklad, že riziko vzniká v případě, že alternativní použití faktoru předmětu, který byl předmětem samošetření, je nižší než u podnikatelské činnosti. Cílem příspěvku je proto určit úroveň výdělku osob samostatně výdělečně činných, od které je ztráta postavení samostatně výdělečně činného rizikem.
 
Anotace v angličtině:  The paper is aimed at determining the loss of status of self-employed. The risk is measured by the amount of the amount that the self-employed person is coming to or, on the other hand, gaining the transition between self-employed status, employed and unemployed changing the status of the surveyed entity. A prerequisite for determining the risk of losing the self-employed status is the premise that the risk arises when the alternative use of the factor of the self-investigated object is lower than that of the entrepreneurial activity. The aim of the paper is therefore to determine the level of the self-income of the self-employed, from which income level is the loss of the self-employed status a risk.
Klíčová slova: ČR; samostatní; příjmy; nezaměstnaní; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; self-employed; self-income; unemployed; employed
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT