Publikační činnost: 2018
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2017. Bulletin No 33 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2017. Bulletin No 33]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-325-8

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami a odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics and the sectoral structure of employment.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika populační; chudoba; vyloučení sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT