Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 [Report on housekeeping of seniors´ households 2010-2015]. / Vlastimil Beran, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 49 s. - ISBN 978-80-7416-319-7

[ Beran, Vlastimil - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o dalším nárůstu této skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). Statistiky vykazují trend prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u mužů 78 let, u žen 82 let). Hospodaření seniorů či seniorských domácností (1. decil, 1. kvintil a průměr jednoČčlenné a dvoučlenné seniorské domácnosti) je přímo odvislé od hlavního a mnohdy jediného zdroje jejich příjmů, výše starobního důchodu. Z celkového počtu nově přiznaných starobních důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové chudoby (10 220 Kč pro rok 2015). Druhým významným parametrem je cenová hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výd
aje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 2015. Výsledné hospodaření domácnosti je závislé na velikosti. Zatímco jednočlenné domácČnosti seniorů ve sledovaném období velmi těžko dosahovaly alespoň vyrovnaného hospodaření, dvoučlenné domácnosti byly schopny tvořit malé rezervy. Dlouhodobě existuje rozdíl mezi obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců. Index spotřebitelských cen důchodců je dlouhodobě vyšší, proto jsou ovlivněny seniorské domácnosti inflací více než domácnosti v produktivním věku. Je potřeba věnovat tomuto rozdílu indexů spotřebitelských cen pozornost a flexibilně na jeho vývoj reagovat. Datovými zdroji zprávy byly data zpracovávané Českým statistickým úřadem: Statistika rodinných účtů a EU-SILC.
 
Anotace v angličtině:  The report introduces readers the results of the research aimed at mapping the financial situation of seniors in the Czech Republic in 2010-2015. In 2015, 10 529 752 inhabitants lived in the Czech Republic. Of those it was over 17.9% over the age of 65. In the first part of the report there is a prediction of the development of the senior proportion of the population, which clearly speaks about the further growth of this population group (20.5% in 2020, 32.2% in 2050). The statistics show us a trend of longer life expectancy (life expectancy at birth in the Czech Republic for men is 78 years, for women is 82 years).
The financial situation of seniors (1st decil, 1st quintile, and the average for one-person and two-member senior households) is directly dependent on the main and often the only source of their income, which is the amount of the old-age pension. Over 50% of the seniors of the total number of newly granted old-age pensions do not reach the income of poverty threshold (CZK 10,220 for 2015). The second important parameter is the price level of basic goods and services. Senior household spending accounts for more than half of its expenditures on Food and non-alcoholic beverages, and on Housing, water, electricity, gas and other fuels (according to the COICOP international classification), and it takes 49-66% of expenditures in the average senior household in 2015. The resulting household economy is dependent on the size of household. While single-person senior households very hardly achieve at least a balanced budget in the reference period, two-member households are able to generate small reserves. There is a
long-term difference between the general consumer price index and the special consumer price index for senior households. The special consumer price index for senior households is in long term higher, therefore senior households are affected by inflation more than households in economically productive age. It is necessary to pay attention to this difference in consumer price indices and to respond flexibly to its development. The data sources of the report are data processed by the Czech Statistical Office: the Household Budget Survey and EU-SILC.
Klíčová slova: domácnost seniorská; vývoj demografický; příjmy; výdaje; inflace; index spotřebitelských cen

Klíčová slova v angličtině: senior Households; demographic development; income; expenditure; inflation; Consumer Price Index
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT