Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Age-Friendly Rural Areas. The Challenges of Measurement and Evaluation in Czech Older Adults [Věku přátelské venkovské oblasti. Výzvy měření a hodnocení u českých starších dospělých]. / Lucie Vidovićová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 15, č. 1 (2018), s. 25-43 (19 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek představuje studii o aplikaci indexu věku přátelského měřění v kontextu venkovských oblastí v České republice. Malá města a venkovskéá sídla tvoří většinu obcí a čelí značnému stárnutí svých populací. Pojem přátelský k věku vyjadřuje, jak a do jaké míry komunity nabízejí podpůrné prostředí, které umožňuje rezidentům aktivnější růst v jejich rodinách, sousedství a občanské společnosti spolu s rozsáhlými příležitostmi pro účast v komunitě. Vybavení související s veřejnými prostory a dopravou jsou klíčovými aspekty podporujícími tyto cíle. Navrhované opatření využívá metodu průzkumu k popisu vnímání těchto aspektů staršími obyvateli v sídlech různých stupňů rurality. Více venkovské oblasti, jak se očekávalo, vykazují méně pozitivních hodnocení venkovního vybavení a dopravy; nicméně to neovlivňuje výstupní proměnné, jako je například vykazované štěstí, subjektivní zdraví nebo celkovou spokojenost. Je poskytnuta diskuse o obsahu konceptu přátelský k věku ve venkovských kontextech.
 
Anotace v angličtině:  This article presents a study on the application of the age-friendly measurement index in the context of rural areas in the Czech Republic. Small cities and rural settlements comprise the great majority of municipalities and face considerable ageing of their populations. The age-friendliness concept expresses how and to what extent communities offer a supportive environment that enables residents to grow older actively within their families, neighbourhoods, and civil society together with extensive opportunities for participation in the community. Amenities related to public spaces and transportation are key aspects supporting these goals. The proposed measure uses the survey method to describe the perceptions of these aspects by older inhabitants in settlements of various degrees of rurality. The more rural areas, as expected, show fewer positive evaluations of outdoors amenities and transportation; however, this does not influence outcome variables, such as reported happiness, subjective health or overall s
atisfaction. Discussion of the content of the age-friendly concept in rural contexts is provided.
Klíčová slova: stárnutí aktivní; staří; venkov; přátelský k věku; měření; metody

Klíčová slova v angličtině: rural areas; active ageing; age-friendliness; measurement; methods; CR
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT