Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics [Kdo by měl dělat výzkum mezi seniory a seniorkami? Vliv charakteristik tazatele a respondenta ve výzkumech stárnutí a stáří]. / Lucie Vidovićová, Tomáš Doseděl - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 50, č. 6 (2018), s. 760-781 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Doseděl, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cíle: Stárnutí populace zvýšilo potřebu lepšího pochopení zkušeností starších lidí, a to zejména sbíráním jejich názorů na různé otázky a kvantitativní průzkumy, což jsou často používané metody. Metody: Je prezentováno pět hypotéz na předpokladu, že charakteristika respondenta a charakteristika tazatele (věk a pohlaví) významně ovlivňují obtížnost vnímanou tazatelem při provádění rozhovoru s respondenty ve vyšším věku o tématech souvisejících se stárnutím. Sloučené údaje ze sedmi kvantitativních průzkumů jsou použita k testování těchto hypotéz s víceúrovňovou lineární regresí. Výsledky: Výsledky ukazují, že věk tazatelů zvyšuje vnímanou obtíž jen mírně, pokud kontrolujeme vliv pohlaví tazatele a věk a vzdělání respondenta. Pozitivněji stárnoucí respondenti usnadňují tazatelům rozhovory o tématech stárnutí. Tyto vlivy se liší v každém výzkumném projektu a tématu. Diskuse: Výcvik citlivosti vzhledem k věku a pohlaví a dohled, pokud jsou šetřena témata citlivá na věk/pohlaví, je třeba podle našich výsledků důraz
ně doporučit.
 
Anotace v angličtině:  Objectives: Aging of the population has increased the need to gain a better understanding of older peopleĺs experiences, especially by collecting their views on various issues and quantitative surveys are frequently used methods. Methods: Five hypotheses are presented on assumption that the characteristics of the respondent and the characteristics of the interviewer (age and gender) significantly affect the interviewer's perceived difficulty in conducting the interview with respondents in higher age on aging related topics. Pooled data from seven quantitative surveys are used to test these hypotheses with multi-level linear regression. Results: Results show that age of interviewers increases the perceived difficulty only slightly if we control for the influence of the gender of the interviewer and the respondent's age and education. Also, more positively aging respondents make the interviews about aging topic easier for interviewers. These influences vary in each of the survey projects and topic. Discussion:
Age- and gender-sensitive training and supervision when age/gender sensitive topics are to be surveyed is, according to our results here, strongly advisable.
Klíčová slova: stárnutí; šetření; metody; gender; staří; rozhovory

Klíčová slova v angličtině: survey methodology; interview difficulty; research interview; multi-study; interviewer; morale; gender mismatch; age mismatch
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.6.28
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT