Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The influence of contemporary trends on the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work [Vliv současných trendů na hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce]. / Lenka Říhová - In: Conference Proceedings International Scientific Conference. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní (University of Social and Administrative Affairs), 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 339-350 (12 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Posouzení, složitost a obtížnost práce tvoří výchozí bod pro stanovení odměňování. K hodnocení práce zaměstnanců, jejichž odměna je hrazena ze státního rozpočtu ČR, slouží tzv. Analytická metoda pro posuzování složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce, která se skládá z dvanácti hodnotících aspektů. Cílem příspěvku je nastínit dopady hypotetické změny v analytické metodě a ukázat složitou povahu problematiky kolem hodnocení složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce ve vztahu ke změnám cílů a předmětu činnosti vykonávané práce. Testování změny vybraných aspektů analytické metody na celkem devíti typech prráce ukázalo, že i relativně malé změny ve vztahu k vážení mohou mít zásadní dopad, jako například posunutí pracovní pozice do jiné platové třídy. Jakákoli změna v aplikaci Analytické metody ve vztahu k současným trendům může tedy přímo ovlivnit odměňování konkrétních pracovníků. Aby tedy byla dodržena zásada stejné odměny za stejnou práci, je nezbytné, aby veškeré úpravy analytické metody byly testovány n
a reprezentativním vzorku typů prací a různých činností vykonávaných zaměstnanci, jejichž odměny jsou vypláceny ze státního rozpočtu.
 
Anotace v angličtině:  The assessment, complexity and difficulty of work forms the starting point for the determination of fair remuneration. The so-called Analytical Method for the Assessment of the Complexity, Responsibility and Difficulty of Work, which is composed of twelve assessment aspects, serves for the assessment of the work of employees whose remuneration is paid from the Czech state budget. The aim of this paper is to outline the impacts of a hypothetical change to the Analytical Method and to demonstrate the complicated nature of issues surrounding the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work in relation to changes in the objectives and subject matter of the work performed. The testing of the changing of selected aspects of the Analytical Method on a total of nine types of work revealed that even relatively small changes with respect to weighting may exert a fundamental impact such as, for example, shifting the work position to a different remuneration grade. Any change in the application of
the Analytical Method in relation to current trends may, therefore, directly affect the remuneration of specific workers. Thus, in order that the principle of equal pay for the same work be respected, it is essential that any adjustments to the Analytical Method be tested on a representative sample of types of work and the various activities performed by employees whose remuneration is paid from the state budget.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; kvalifikace odborná; rovné odměňování

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; occupational qualification; fair pay
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT