Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Poverty of seniors in the Czech Republic [Chudoba seniorů v České republice]. / Jana Godarová - In: Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - ISBN 978-80-87291-24-5. - s. 59-70 (12 s.).

[ Godarová, Jana ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní do ekonomicky neaktivní (důchodové) fáze života představuje pro seniory čas zásadní změny, zahrnující mimo jiné i snížení příjmu a finanční závislost na sociálním (důchodovém) systému. V důsledku toho je tato skupina potenciálně ohrožena chudobou. Je zásadní, aby bylo nalezeno řešení tohoto problému, zejména s ohledem na skutečnost, že se předpokládá, že podíl osob ve 65+ se bude v ČR do roku 2050 postupně zvyšovat na přibližně 32,2 %. Hlavním zdrojem dat pro analýzu chudoby seniorů v tomto příspěvku byl mezinárodní průzkum EU-SILC, podle něhož Česká republika vykazuje obzvláště dobré výsledky s ohledem na všechny mezinárodně sledované ukazatele, například míra AROP (60) pro domácnosti seniorů v ČR dosahuje pouze 5,9 % ve srovnání s průměrem EU28 ve výši 15,9 %. Cílem článku je však osvětlit chudobu seniorů z vícerozměrných perspektiv.
 
Anotace v angličtině:  The transition from the economically active to the economically inactive (retirement) life phase represents a time of substantial change for seniors involving inter alia a reduction in income and financial dependence on the social (pension) system. Consequently, this group is potentially at risk of poverty. Moreover, it is essential that a solution be found to this problem, especially with respect to the fact that the proportion of persons aged 65+ in the Czech Republic is predicted to increase steadily to around 32,2 % by 2050. The main source of data for the analysis of the poverty of seniors in this paper consisted of the EU-SILC international survey, according to which the Czech Republic exhibits particularly good results with respect to all the internationally monitored indicators, for example the AROP (60) rate for the households of seniors in the Czech Republic stands at just 5,9 % as compared to the EU28 average of 15,9 %. However, the article aims to highlight the poverty of seniors from the multidim
ensional perspectives.
Klíčová slova: staří; chudoba; blahobyt; stárnutí; EU-SILC

Klíčová slova v angličtině: seniors; poverty; well-being; population ageing; EU-SILC
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT